A propòsit dels esports

La base per bastir aquesta lliçó de pràctiques és la sèrie Esports, dones i llengua, una publicació de la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) que es va editar entre el 2007 i el 2008 (citada anteriorment en el capítol Els recursos de la llengua).

Es tracta d’una sèrie de cinc volums dedicada a analitzar la presència de les dones i els homes en la llengua realitzada a partir de l’estudi d’un ampli i variat ventall de documents que tracten diversos aspectes relacionats amb l’esport.

L’objectiu fonamental de la sèrie era proposar solucions als problemes que s’hi detectessin, així com també proposar redaccions alternatives amb vista a omplir les absències que s’hi havien percebut pel que fa a la visibilització i a la no exclusió de les dones en la llengua, especialment pel que fa a diferents àmbits de l’esport. Es va procurar que les solucions que s’hi oferissin fossin al màxim de diversificades possible.

Els volums que componen la sèrie són els següents:

  1. Estatuts: un model (2007) (consulta en pdf)
  2. Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius (2007) (consulta en pdf)
  3. Manuals d’aprenentatge (2007) (consulta en pdf)
  4. Reglament general de règim interior (2007) (consulta en pdf)
  5. Reglament d’ús d’una instal·lació esportiva (2008) (consulta en pdf)

Es fan servir en aquestes pràctiques diversos apartats —convenientment adaptats— d’aquests cinc llibres amb vista a treballar específicament una llengua inclusiva que tingui com a centre d’interès el llenguatge esportiu.

Es fa així perquè d’aquesta manera es diversifiquen les possibilitats de treball i es procura tenir en compte els possibles diferents interessos del públic. Per exemple, el primer volum (o el quart i el cinquè) presenten qüestions força generals i traslladables a d’altres àmbits administratius (com són, per exemple, uns estatuts d’una entitat), mentre el segon o el tercer indaguen en àmbits més circumscrits com poden ser un Manual d’aprenentatge d’esquaix, una Normativa sobre Opens d’Escacs, una Introducció a les curses d’orientació o un Manual d’aprenentatge d’hípica. Cada document presenta problemes específics.

En cada volum, els problemes es presentaven en dues columnes. En la primera hi havia la redacció original. En groc s’hi marcaven els problemes trobats i en blau les redaccions genèriques, és a dir, no invisibilitzadores ni subordinadores de les dones que ja hi havia en els documents que es van fer servir de model (s’han deixat igual). En la segona columna hi havia les propostes. Aquesta segona columna ara no hi és: s’ha substituït per un botó que quan es clica mostra una possible solució. Abans de clicar-lo, no estaria de més, però, pensar una solució pròpia per acarar-la i comparar-la amb la que proposa el Manual.

Una altra proposta de treball consistiria en la simple lectura de la “Presentació” de qualsevol d’un dels cinc llibres.

Problemes i solucions del volum Estatuts: un model

Formes genèriques

Una de les alternatives que hi ha per evitar la invisibilització de les dones i que, a més, sol ser molt àgil, és l’ús de formes genèriques. (En el segon cas, a més de la fórmula genèrica, potser en caldrà una de doble.)

conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els candidats
conèixer i resoldre les reclamacions que presentin les candidatures
Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i aspirants.

Socis i sòcies podran ser de les classes següents: de número o categoria numerària, d’honor i aspirants.

En aquest sentit, són força útil paraules com “persona” o “persones”.

Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

A més, sovint estalvien problemes de concordança, ja que si s’utilitza, per exemple, un femení com “persona” tot el que en depengui hi haurà de concordar i no ens haurem de preocupar d’utilitzar fórmules dobles (el mateix passaria amb una paraula masculina com, per exemple, “electorat”: a partir de la seva aparició, tot concordaria en masculí).

Els socis numeraris tenen els drets següents: a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general. b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.

Les persones que són sòcies numeràries tenen els drets següents: a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general. b) Ser electores i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.

La junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

La junta electoral procedirà directament a la proclamació de les persones que la componguin com a elegides per a la junta directiva.

De fet, al llarg del document original, sembla que hi ha algun problema de concordança; per exemple, en el cas següent, ja que si “socis” ha de concordar amb “persones”, sembla lògic posar la paraula en femení.

Són socis de l’entitat les persones físiques

Són sòcies de l’entitat les persones físiques

Altres casos d’utilització en les alternatives dels genèrics podrien ser els següents.

Els acords s’han de prendre per majoria dels presents sempre que no afecti el càrrec de president

Els acords s’han de prendre per majoria de la gent present sempre que no afecti el càrrec presidèncial.

Pel que fa a aquest tipus de solució, s’ha de dir que pot ser especialment útil quan es parla de càrrecs.

Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vicepresident o vicepresidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

Correspon a la presidència: la representació legal de l’entitat, i a les vicepresidències, per ordre de grau, substituir-la en cas d’absència, vacant o malaltia.

El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat.

La tresoreria és la dipositària de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a la presidència i a la secretaria de l’entitat.

De tota manera, si en els casos anteriors hi hagués algun problema legal pel fet de substituir la persona per la funció, no hi ha cap dificultat ni inconvenient a fer servir un altre tipus de solució.

El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat.

La tresorera o el tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president o la presidenta i a la secretària o al secretari de l’entitat.

Formes dobles

En les formes dobles —és a dir, quan es posi de costat un femení i un masculí—, si no es vol jerarquitzar la presència de dones i homes, s’hi haurà d’anar alternant l’ordre d’aparició.

Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

Sol·licitud de l’interessat o la interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada per la presidenta o president i la resta de components de la junta directiva, i actuarà com a secretari o secretària qui ho sigui de l’entitat.

Capítol segon: dels socis

Capítol segon: De sòcies i socis

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.

Dins els dos dies següents a la seva designació, els i les components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne president o presidenta. Ha d’actuar com a secretària o secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot qui ho sigui del club.

passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat

passaran automàticament a ser sòcies o socis numeraris en complir la majoria d’edat

La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva un president, un o més vicepresidents, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva una o un president, un, una o més vicepresidentes, una o un secretari, un o una tresorera, i les i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de sòcia o soci al moment de la convocatòria.

En els paràgrafs anteriors, es poden donar casos en què la forma doble només es faci en els determinants que l’acompanyen (“una o un president, un, una o més vicepresidentes, una o un secretari, un o una tresorera, i les i els vocals”). El determinant es fa concordar sempre amb el substantiu que té més a prop. Aquesta solució és especialment adequada quan el nom és invariable o de gènere comú: “dels i de les components”, “Les i els menors de divuit anys”…

Petits canvis en la redacció

En tercer lloc, es veuran petits canvis en la redacció que poden arreglar grans (o petits) problemes.

Nomenats per l’Assemblea General Constituent de data

L’Assemblea General Constituent de data... nomena:

En els que hi ha a continuació, a voltes eliminar el masculí pot ser ben útil i pot possibilitar unes redaccions lleugeres i àgils.

2. L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.

2. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les seves dades personals.

3. En cas d’incompliment de les obligacions de soci, es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incompletes.

En cas d’incompliment de les seves obligacions, se’n podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició, la qual cosa caldrà que li sigui notificada amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incompletes.

Aquí els canvis hauran de ser d’un altre ordre.

Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials

Les i els menors de divuit anys tindran la qualificació de socis i sòcies aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials

Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

Pèrdua de qualsevol de les condicions per optar a l’elecció.

El pronom “qui” pot ser una bona solució.

Portar a terme l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors.

Portar a terme l’elecció, l’escrutini i la proclamació de qui guanyi.

forma d’acreditació d’electors.

forma d’acreditació de qui vota.

encapçalades pel candidat a president.

encapçalades per qui opta a la presidència

Així com una sèrie de distints determinants. S’ha de tenir en compte que, de vegades, aquests canvis ocasionen el canvi d’un plural per un singular i, aleshores, s’ha de vigilar les concordances.

Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general.

Qualsevol membre de la junta directiva és responsable de la seva actuació davant de l’assemblea general.

Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot.

Cada membre de la junta directiva s’ha de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre les sòcies i els socis de l’entitat amb dret a vot

A voltes, només cal eliminar el o els determinants.

Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres

Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat de membres

Finalment, i encara que no afectava casos personals, seguint el criteri d’eliminar les referències a persones, en casos com el que hi ha a continuació, en comptes de posar les tres possibilitats per escriure tot seguit el nom de l’entitat o organisme, es pot deixar en blanc i que es posi directament la que correspongui amb l’article adient.

El/La/L’ __________ és una entitat privada constituïda en data __________,

Ø __________és una entitat privada constituïda en data __________,

Casos trobats a d’altres documents relatius a qüestions estatutàries

Quan es va fer el primer volum de la sèrie (1. Estatuts: un model), encara que es va optar finalment per presentar tot sencer un únic però llarg model d’estatut, se’n van treballar d’altres.

A continuació, hi ha un resum dels problemes que s’hi van trobar presentats com en l’exercici anterior i amb la mateixa intenció de treball.

Abans de començar, s’ha de remarcar que és possible que un document vagi signat per una persona concreta i, per tant, sexuada, per exemple, per una presidenta. En aquest cas, el lògic seria que es posés la fórmula només en femení i no una doble forma. L’aparició de masculí i de femení, que s’ha vist sovint en l’apartat anterior, només és raonable i convenient quan es tracta d’un document model o quan no es pugui saber el sexe de la persona que ocupa o ocuparà el càrrec. Una solució és utilitzar una fórmula genèrica quan no se sap i actuar amb concordança quan se sap.

Cas 1

Segons la naturalesa del text, és possible que hi surti moltes vegades una mateixa paraula. Posem per cas que fos “president”, a continuació hi ha una mostra de casos:

Anomenar tant la possibilitat que sigui dona com home.

Renúncia que haurà de ser feta per escrit adreçada al president.

Renúncia que haurà de ser feta per escrit adreçada al president o a la presidenta

Això, tant en singular com en plural. També s’ha de tenir cura d’anar alternant l’ordre d’aparició de femení i masculí. No cal posar tampoc cada cop determinants i possessius.

Les federacions estaran representades en la institució pels seus presidents.

Les federacions estaran representades en la institució per les seves presidentes o presidents

S’ha de tenir en compte que es pot jugar amb els articles o adjectius que acompanyen la denominació.

Ser informada pel Registre d’Entitats Esportives de la proclamació del nou president i Consell General d’una federació.

Ser informada pel Registre d’Entitats Esportives de la proclamació de la nova o del nou president i Consell General d’una federació.

De vegades, soluciona el problema canviar el masculí per un genèric (sempre que el context ho permeti).

Els òrgans de govern i representació són: a) L’Assemblea General. b) El Consell Directiu. c) El president.

Els òrgans de govern i representació són: a) L’Assemblea General. b) El Consell Directiu. c) La Presidència.

En cas de manca d’acord, el president provisional serà el membre de més edat de l’Assemblea.

En cas de manca d’acord, ocuparà la presidència provisional la persona de més edat de l’Assemblea.

O també fer petits canvis en la redacció.

Les federacions catalanes legalment constituïdes i registrades que s’hi vulguin incorporar, caldrà que ho facin mitjançant un escrit adreçat al president.

Les federacions catalanes legalment constituïdes i registrades que s’hi vulguin incorporar, caldrà que ho facin mitjançant un escrit adreçat a qui n’ocupa la presidència.

les federacions esportives de Catalunya, representades físicament pel president de cadascuna.

les federacions esportives de Catalunya, representades físicament per qui en presideix cadascuna.

Cas 2

De vegades, la paraula, contràriament al que hem vist en el cas anterior, no té formes diferents per al femení i per al masculí sinó una única forma, és a dir, és invariable.

Un exemple en podria ser la paraula “membre”, que té tendència a sortir força en documents de caire estatuari.

De vegades caldrà posar els dos articles.

Elegir els membres que han de formar part del Consell Directiu i ratificar els nomenaments provisionals.

Elegir les i els membres que han de formar part del Consell Directiu i ratificar els nomenaments provisionals.

Entre els membres de la Junta Electoral, s’elegirà un president que vetllarà pel bon funcionament del procediment electoral.

Entre els i les membres de la Junta Electoral, s’elegirà una o un president que vetllarà pel bon funcionament del procediment electoral.

D’altres, només que es canviï el determinant o es tregui l’article, la redacció ja funciona.

Cadascun dels membres de ple dret de l’Assemblea General tindrà un vot en les sessions, tant les ordinàries com les extraordinàries.

Cada membre de ple dret de l’Assemblea General tindrà un vot en les sessions, tant les ordinàries com les extraordinàries.

Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels membres.

Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan hi concorrin, presents o hi tinguin representació representació, la majoria de membres.

Les paperetes corresponents a cada candidatura, estaran a disposició dels membres de l’Assemblea, en el domicili social de l’entitat.

Les paperetes corresponents a cada candidatura, estaran a disposició de qualsevol membre de l’Assemblea, en el domicili social de l’entitat.

Les paperetes corresponents a cada candidatura, estaran a disposició dels membres de l’Assemblea, en el domicili social de l’entitat.

Les paperetes corresponents a cada candidatura, estaran a disposició de tota l’Assemblea, en el domicili social de l’entitat.

També s’ha de tenir en compte que de vegades s’han de canviar alguns fragments més de la redacció. A continuació en van unes quantes mostres. En la primera, on diu “el president d’una federació integrat”, se suposa que “integrat” està en masculí perquè concorda amb “president”, però s’hauria pogut posar perfectament en femení perquè es podria considerar que concorda amb “federació”.

Els altres membres del Consell Directiu representaran les diferents federacions esportives de Catalunya que siguin membres de l’organització, mitjançant el seu respectiu president. Aquesta representació serà a títol federatiu i no personal. Quan el president d’una federació integrat en el Consell Directiu cessa en el seu càrrec federatiu, serà substituït d’acord amb el que es preveu en l’article 18 d’aquests estatuts.

La resta de membres del Consell Directiu representarà les diferents federacions esportives de Catalunya que siguin membres de l’organització, mitjançant el respectiu o respectiva presidenta. Aquesta representació serà a títol federatiu i no personal. Si qui presideix una federació integrada en el Consell Directiu cessa en el seu càrrec federatiu, se substituirà d’acord amb el que es preveu a l’article 18 d’aquests estatuts.

Els membres de la candidatura oberta podran ser proposats amb l’aval d’un nombre de membres no inferior al 5% del total dels vots de l’Assemblea i cada candidatura podrà proposar d’un a cinc membres.

Els i les membres de la candidatura oberta es podran proposar amb l’aval d’un nombre de membres no inferior al 5% del total dels vots de l’Assemblea i cada candidatura podrà proposar des d’una o un membre fins a cinc.

D’altres construccions en què s’usa la paraula “membre”.

Efectuats els recomptes de vots, la Junta Electoral, mitjançant el seu president, procedirà a la proclamació de la candidatura tancada guanyadora i dels altres membres elegits.

Efectuats els recomptes de vots, la Junta Electoral, mitjançant el seu president o presidenta, procedirà a la proclamació de la candidatura tancada guanyadora i de les altres persones elegides.

Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres del Consell Directiu, però no al president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents.

Quan les vacants afectin menys del 50% de membres del Consell Directiu, però no a la presidència, aquesta ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents.

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat del Consell Directiu o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres del mateix Consell o, com a mínim un 15% dels membres de l’Assemblea General.

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el o la presidenta de l’entitat, la totalitat del Consell Directiu o qualsevol membre, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació de qui ho sol·licita, la majoria de membres del mateix Consell o, com a mínim un 15% de membres de l’Assemblea General.

Cas 3

En ocasions, usar la paraula “persona” és força pràctic.

Les assemblees generals estaran presidides pel president del Consell Directiu o qui el substitueixi. El president de l’assemblea gaudirà en cas d’empat del vot de qualitat o diriment. Actuarà de secretari el que ho sigui de l’esmentat Consell Directiu.

Les assemblees generals estaran presidides per la persona que presideixi el Consell Directiu o qui la substitueixi. Ø Gaudirà en cas d’empat del vot de qualitat o diriment. Actuarà com a secretari o secretària qui ho sigui de l’esmentat Consell Directiu.

L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats, així com al primer signant de l’escrit de presentació de propostes.

L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament a les persones interessades, així com a la primera que signi l’escrit de presentació de propostes.

Curiosament, en alguns casos en què en el document original s’usava la paraula “persona”, es van detectar falles de concordança.

En la següent, per exemple, el segon “president” hauria d’haver-se posat en femení atès que depèn de “persona”.

Per poder ser president de l’entitat, caldrà que la persona proposada sigui president d’una federació esportiva catalana, o que sigui una persona rellevant dins el món de l’esport català d’àmbit federatiu.

Per poder ocupar la presidència de l’entitat, caldrà que la persona proposada sigui presidenta d’una federació esportiva catalana, o que sigui una persona rellevant dins el món de l’esport català d’àmbit federatiu.

Aquest altre cas mostra la mateixa manca de concordança entre les mateixes paraules.

Les candidatures tancades aniran encapçalades per la persona proposada per a president i hauran de ser presentades per un nombre de membres de l’assemblea general igual o superior al 5% dels que la componen de ple dret. Caldrà tenir present que cada membre solament podrà donar suport a una candidatura. Totes les propostes de candidatures han de portar el nom i els cognoms del president i de la resta de components amb constància de la seva acceptació.

Les candidatures tancades aniran encapçalades per la persona proposada per a presidenta i hauran de ser presentades per un nombre de membres de l’assemblea general igual o superior al 5% de qui la compon de ple dret. Caldrà tenir present que cada membre solament podrà donar suport a una candidatura. Totes les propostes de candidatures han de portar el nom i els cognoms de qui la presideixi i de la resta de components amb constància de la seva acceptació.

En la següent redacció, la concordança falla entre “persones” i “candidats”.

A l’ordre del dia d’aquesta assemblea general, hi constarà també el procediment a seguir per a l’elecció i el nomenament de la Junta Electoral, la qual estarà integrada per tres membres titulars i tres suplents que s’elegiran entre persones que no siguin candidats, membres de l’Assemblea, i en elecció lliure, directa, igual i secreta.

A l’ordre del dia d’aquesta assemblea general, hi constarà també el procediment a seguir per a l’elecció i el nomenament de la Junta Electoral, la qual estarà integrada per tres membres titulars i tres suplents que s’elegiran entre persones que no siguin candidates, membres de l’Assemblea, i en elecció lliure, directa, igual i secreta.

L’últim cas admet dues interpretacions.

Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que es lliurin per escrit...

Si es refereix al 10% d'entitats afiliades, la solució podria ser: Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d'afiliades i que es lliurin per escrit.

Si es referís al 10% de persones dins d'una sola entitat, la solució podria ser aquesta: Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total de membres de l'entitat i que es lliurin per escrit...

Cas 4

De vegades es poden combinar diverses solucions o introduir petits canvis en la redacció.

El president, els dos vicepresidents, el secretari i el tresorer seran elegits mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, pels membres de l’Assemblea General, per majoria dels vots presents...

Qui hagi d’ocupar la presidència, les dues vicepresidències, la secretaria i la tresoreria s’elegiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, per les i els membres de l’Assemblea General, per majoria dels vots presents...

L’elecció serà controlada pels interventors designats per cadascun dels candidats, si així ho desitgen, i per la mateixa Junta Electoral.

L’elecció serà controlada per les interventores i interventors que designin candidats i candidates, si així ho desitgen, i per la mateixa Junta Electoral.

a) Comprovar la identitat dels votants.

a) Comprovar la identitat de qui vota.

a) Per compliment del termini pel qual foren elegits.

a) Per compliment del termini del mandat electoral.

En cas que només es presentés o restés vàlida una única llista tancada, no es farà votació i el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o la persona delegada proclamarà el president presentat un cop elegits els cinc membres restants i se’n donarà compte a totes les federacions esportives de Catalunya.

En cas que només es presentés o restés vàlida una única llista tancada, no es farà votació i la secretària o el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o la persona delegada proclamarà la o el president presentat un cop feta l’elecció de les o els cinc membres restants i se’n donarà compte a totes les federacions esportives de Catalunya.

Per a la vàlida constitució del Consell Directiu caldrà l’assistència de la meitat dels seus membres. No es podrà dur a terme una reunió del Consell Directiu, sense la presència del president o vicepresident. Els acords del Consell Directiu s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents.

Per a la vàlida constitució del Consell Directiu caldrà l’assistència de la meitat de la seva composició. No es podrà dur a terme una reunió del Consell Directiu, sense la presència de presidenta o president o vicepresident o vicepresidenta. Els acords del Consell Directiu s’adoptaran per majoria simple de membres assistents.

Vicepresidents: Els vicepresidents assumiran les responsabilitats que estableixi el Consell Directiu.

Vicepresidentes o vicepresidents: Ø Hauran d’assumir les responsabilitats que estableixi el Consell Directiu.

Si n’hi ha més d’un ho farà el de major grau i, en cas d’impossibilitat el substituirà el membre del Consell Directiu de més edat.

Ho farà qui tingui major grau i en cas d’impossibilitat se substituirà per la o el membre del Consell Directiu de més edat.

El gerent és el cap de personal i responsable de l’execució de les tasques administratives.

El gerent o la gerenta és cap de personal i responsable de l’execució de les tasques administratives

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a secretaria, s’ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per 2 membres del Consell Directiu designats per aquest, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la Secretaria General de l’Esport, que actuarà com a president.

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a secretaria, s’ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de 5 persones, formada per 2 membres del Consell Directiu que designi aquest, les dues primeres persones que signin la sol·licitud i una persona delegada que designarà la Secretaria General de l’Esport, que actuarà com a presidenta.

Problemes i solucions del volum Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius

D’aquest volum es treballaran les redaccions conflictives de la Normativa sobre el III Circuit Internacional Català d’Opens d’Estiu d’Escacs i un formulari, del molts que presenta el llibre, del recull de documents administratius administratiu.

Cas 5

Normativa sobre el III Circuit Internacional Català d’Opens d’Estiu d’Escacs

Formes genèriques (en el tercer cas, s’haurà de combinar amb algun altre tipus de canvi)

Oferir algun dels espais de joc adaptat per a disminuïts físics d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

Oferir algun dels espais de joc adaptat per a persones amb discapacitat física d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

Guardó als organitzadors en la seva primera edició.

Guardó al club organitzador en la seva primera edició.

informe del torneig signat per l’àrbitre i el director del torneig

informe del torneig signat per l’àrbitra o l’àrbitre i la direcció del torneig

Petits canvis en la redacció

Es recomana que un mínim del 6% dels jugadors siguin titulats internacionals.

Es recomana que un mínim del 6% de qui jugui tingui titulació internacional.

La FCE facilitarà l’imprès oficial per a la reclamació dels jugadors i els organitzadors.

La FCE facilitarà l’imprès oficial per a la reclamació tant de qui juga com de qui organitza.

Se suprimeixen els BYES de ½ punt. Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit els jugadors que es retirin d’un torneig per anar a jugar-ne un altre en coincidència de dates

Se suprimeixen els BYES de ½ punt. Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit qui es retiri d’un torneig per anar a jugar-ne un altre en coincidència de dates

Els jugadors que no tinguin ELO català ni internacional, jugaran amb l’ELO de la seva Federació

Qui no tingui ELO català ni internacional jugarà amb l’ELO de la seva Federació

Per a l’aparellament segons el sistema suís, se situaran en primer lloc els jugadors amb ELO FIDE i després els altres. Dins d’aquests, es pot fer un primer grup per bloc FEDA i després la resta, però dins de cada bloc, els jugadors s’han d’ordenar per ELO.

Per a l’aparellament, segons el sistema suís, se situarà en primer lloc qui tingui ELO FIDE i després la resta. D’aquestes persones, es pot fer un primer grup per bloc FEDA i després la resta, però dins de cada bloc, Ø s’han d’ordenar per ELO.

Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que hagi obtingut el jugador en els torneigs disputats del Circuit que no hagin estat comptabilitzats fins a aquest moment.

Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s’hagin obtingut en els torneigs disputats del Circuit que no hagin estat comptabilitzats fins a aquest moment.

Si persisteix l’empat després d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs del Circuit disputats pel jugador, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació del jugador.

Si persisteix l’empat després d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs del Circuit disputats Ø, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació Ø.

Cas 6

Com a exercici complementari seria bo intentar substituir les frases d’una fitxa d’inscripció.

Fitxa de nois/es interessats a fer esport

Fitxes de noies i nois interessats a fer esport

Usuari de cadira de rodes

Usa cadira de rodes?

Esport pel qual està interessat

Esport pel qual s’interessa

Problemes i solucions del volum Manuals d’aprenentatge

D’aquest volum es treballaran per separat les redaccions conflictives dels tres manuals que s’hi presentaven: el Manual d’aprenentatge d’esquaix, la Introducció a les curses d’orientació i el Manual d’aprenentatge d’hípica.

Cas 7

Manual d’aprenentatge d’esquaix.

Formes genèriques (inclosa la paraula persona) i eliminació de substantius que se sobreentenguin

El miniesquaix és un joc anglès aprovat per a nens i nenes d’entre 5 i 11 anys i una forma ideal d’introduir els infants en aquest esport. Aquest joc tan engrescador s’ajusta perfectament a les necessitats dels més petits. Per a practicar-lo cal un equipament especial pensat perquè els jugadors obtinguin els millors resultats.

El miniesquaix és un joc anglès aprovat per a nens i nenes d’entre 5 i 11 anys i una forma ideal d’introduir els infants en aquest esport. Aquest joc tan engrescador s’ajusta perfectament a les necessitats de les criatures més petites. Per a practicar-lo cal un equipament especial pensat perquè qui hi jugui obtingui els millors resultats.

El miniesquaix es divideix en tres nivells principals, diferenciats respectivament per tres colors (vermell per a principiants, taronja per a intermedis i verd per als més avançats). Aquesta classificació és molt orientativa per als instructors i professors, i una eina important per ajudar els petits jugadors en les seves necessitats.

El miniesquaix es divideix en tres nivells principals, diferenciats respectivament per tres colors (vermell per a principiants, taronja per al nivell intermedi i verd per a l’avançat). Aquesta classificació és molt orientativa per a instructors i instructores i professorat, i una eina important per ajudar les petites i els petits jugadors en les seves necessitats.

Els carnets permeten als infants comprovar els seus progressos. Quan un nen o nena domina una pràctica concreta se segella la casella corresponent del seu carnet per constatar-ho. Un cop completa la cartilla amb tots els segells corresponents a totes les habilitats que el jugador ha de superar, pot passar al nivell següent.

Els carnets permeten als infants comprovar els seus progressos. Quan una criatura domina una pràctica concreta se segella la casella corresponent del seu carnet per constatar-ho. Un cop completa la cartilla amb tots els segells corresponents a totes les habilitats que Ø s’han de superar, pot passar al nivell següent.

Com registren els entrenadors el progrés dels jugadors?

Com registren entrenadores i entrenadors el progrés en el joc?

Quan està preparat el jugador per passar al següent nivell?

Quan es Ø pot passar al següent nivell?

Tots els diferents nivells d’aprenentatge demanen un esforç al grup de jugadors que s’entrena. En cada sessió cal respondre a les necessitats individuals dels infants del grup, però alhora, també cal que els instructors creïn un ambient de diversió que farà que els infants aprenguin d’una manera més amena.

Tots els diferents nivells d’aprenentatge demanen un esforç a cada grup que s’entrena. En cada sessió cal respondre a les necessitats individuals dels infants del grup, però alhora, també cal que Ø se sàpiga crear un ambient de diversió que farà que els infants aprenguin d’una manera més amena.

És essencial que els nens s’ho passin bé mentre practiquen miniesquaix i que rebin tot el suport i l’estímul en les classes setmanals que comparteixen amb els amics, independentment del seu grau de destresa. Tanmateix alguns alumnes poden necessitar a més algunes classes addicionals. No obstant, cal tenir present que la companyonia i l’ambient de grup són bàsics per a una formació més completa dels nens.

És essencial que les criatures s’ho passin bé mentre practiquen miniesquaix i que rebin tot el suport i l’estímul en les classes setmanals que comparteixen amb amigues i amics, independentment del seu grau de destresa. Tanmateix una part de l’alumnat necessitar a més algunes classes addicionals. No obstant, cal tenir present que la companyonia i l’ambient de grup són bàsics per a una formació més completa Ø.

El nen està preparat per passar a la categoria següent només quan ha superat totes les habilitats pròpies del seu nivell. Cal que l’infant demostri un domini en cadascuna de les pràctiques establertes. Per tal de comprovar el seu rendiment, els nens tenen una avaluació continuada que s’inicia passades les primeres setmanes.

La criatura està preparada per passar a la categoria següent només quan ha superat totes les habilitats pròpies del seu nivell. Cal que l’infant demostri un domini en cadascuna de les pràctiques establertes. Per tal de comprovar el seu rendiment, se’n farà una avaluació continuada que s’iniciarà passades les primeres setmanes

Miniesquaix per a avançats

Miniesquaix de nivell Avançat

Els partits poden tenir una durada de fins a un dia, per la qual cosa s’aconsella que els organitzadors combinin les activitats individuals amb d’altres per equips.

Els partits poden tenir una durada de fins a un dia, per la qual cosa s’aconsella que en l’organització es combinin les activitats individuals amb d’altres per equips.

Les explicacions que heu trobat en aquestes pàgines estan pensades per a un nombre reduït d’infants. Tanmateix, cal tenir en compte que generalment a les escoles hi participen molts jugadors.

Les explicacions que heu trobat en aquestes pàgines estan pensades per a un nombre reduït d’infants. Tanmateix, cal tenir en compte que generalment a les escoles hi participen molta mainada.

Un aspecte important de l’aprenentatge és l’avaluació contínua del rendiment i els progressos dels alumnes.

Un aspecte important de l’aprenentatge és l’avaluació contínua del rendiment i els progressos de l’alumnat.

El jugador 1 llança la pilota contra la paret. El jugador 2 l’atrapa després del primer rebot.

El número 1 llança la pilota contra la paret. El 2 l’atrapa després del primer rebot.

El jugador 2 llança la pilota perquè el jugador 1 l’atrapi després del primer rebot

El número 2 llança la pilota perquè l’1 l’atrapi després del primer rebot

2-6 jugadors per equip.

Equips de 2-6.

Una raqueta i una pilota per jugador

Una raqueta i una pilota per cap

Dos equips de 3-10 jugadors, un de batedor i un altre de receptor.

Dos equips de 3-10 components, un de batedor i un altre de receptor.

Utilització de la paraula persona

Evidentment, això depèn de la destresa de cada jugador. És important que els infants no tinguin pressa per ascendir. Cal que els entrenadors i professors s’assegurin que l’infant domina totes les pràctiques exigides, ja que cada persona trobarà més dificultat en l’assoliment d’uns elements i tindrà més facilitat en d’altres.

Evidentment, això depèn de la destresa de cada persona. És important que els infants no tinguin pressa per ascendir. Cal que entrenadores, entrenadors i professorat s’assegurin que l’infant domina totes les pràctiques exigides, ja que cadascun trobarà més dificultat en l’assoliment d’uns elements i tindrà més facilitat en d’altres.

Cal fomentar la diversió i el joc amb els companys i crear consciència d’equip. Els responsables insistiran en les pràctiques de totes les tècniques i habilitats.

Cal fomentar la diversió i el joc amb companyes i companys i crear consciència d’equip. Les persones responsables insistiran en les pràctiques de totes les tècniques i habilitats.

Per parelles, un jugador llança la pilota contra la paret i l’altre es col·loca en posició i la intercepta abans que surti de la zona definida. Jugar un contra l’altre. Objectiu: Guanya el primer jugador que obtingui sis punts.

Per parelles, una persona llança la pilota contra la paret i l’altra es col·loca en posició i la intercepta abans que surti de la zona definida. Jugar una contra l’altra. Objectiu: Guanya la primera que obtingui sis punts.

Depenent del nombre de jugadors, hi haurà de 2 a 4 “matadors”. Els jugadors no podran sortir de l’àrea. Els “matadors” provaran de “matar” els altres, llançant-los la pilota. Si són tocats per la pilota, es quedaran quiets en el seu lloc.

Depenent del nombre de persones, hi haurà de 2 a 4 «matadores». No es pot sortir de l’àrea. Les «matadores» provaran de «matar» les altres, llançant-los la pilota. Si són tocades per la pilota, es quedaran quietes en el seu lloc.

Petits canvis en la redacció; eliminació de substantius que se sobreentenen

Els jugadors aprendran a jugar des dels angles de darrere sense tocar la paret tant amb un cop directe com del revés.

Ø Han d’aprendre a jugar des dels angles de darrere sense tocar la paret tant amb un cop directe com del revés.

Els jugadors juguen quatre punts colpejant la pilota contra una paret lateral i els punts restants contra la paret oposada.

Es juguen quatre punts colpejant la pilota contra una paret lateral i els punts restants contra la paret oposada.

En aquest nivell els petits jugadors ja juguen en una pista normal. La pilota és més gran, bota més i és més lenta que una pilota tradicional. Això permet que els jugadors tinguin més temps per aprendre i practicar algunes jugades bàsiques.

En aquest nivell les petites i els petits jugadors ja juguen en una pista normal. La pilota és més gran, bota més i és més lenta que una pilota tradicional. Això permet que Ø tinguin més temps per aprendre i practicar algunes jugades bàsiques.

S’utilitza una pista estàndard. Ara els jugadors comencen cada punt des dels dos quadrants de pista del darrere.

S’utilitza una pista estàndard. Ara Ø es comença cada punt des dels dos quadrants de pista del darrere.

El jugador que fa el servei ha de tenir un peu a l’àrea reglamentària abans de colpejar la pilota contra qualsevol punt de la paret frontal, però aquesta ha d’anar a parar al cantó del rival. La pilota no pot rebotar abans del servei.

Qui fa el servei ha de tenir un peu a l’àrea reglamentària abans de colpejar la pilota contra qualsevol punt de la paret frontal, però aquesta ha d’anar a parar al cantó del o de la rival. La pilota no pot rebotar abans del servei.

Per puntuar els tres jocs s’usa el sistema americà (un punt per piloteig). Cada joc val d’un a nou punts, amb un empat de 8 a 8. El guanyador fa el pròxim servei.

Per puntuar els tres jocs s’usa el sistema americà (un punt per piloteig). Cada joc val d’un a nou punts, amb un empat de 8 a 8. Qui guanya fa el pròxim servei.

Hem arribat a l’últim nivell de progrés de miniesquaix infantil. A partir d’ara els infants ja estan preparats per al ple joc. Amb l’ajut d’un equipament adequat a la seva edat i habilitat, els jugadors es preparen per conèixer més a fons les tècniques i tàctiques d’aquest esport.

Hem arribat a l’últim nivell de progrés de miniesquaix infantil. A partir d’ara els infants ja estan preparats per al ple joc. Amb l’ajut d’un equipament adequat a la seva edat i habilitat, Ø es preparen per conèixer més a fons les tècniques i tàctiques d’aquest esport.

Aquí teniu alguns consells que us ajudaran a organitzar les sessions d’entrenament de miniesquaix i a avaluar correctament els jugadors:

Aquí teniu alguns consells que us ajudaran a organitzar les sessions d’entrenament de miniesquaix i a avaluar correctament els progressos:

Per això cal que els entrenadors introdueixin activitats que impliquin tots els nens i nenes de la classe, de manera que en tot moment els infants es mantinguin actius. En aquest sentit és recomanable dividir la classe: mentre uns nens colpegen la pilota contra la paret, altres faran exercicis de córrer o bé poden practicar tàctiques amb la raqueta.

Per això cal que Ø s’introdueixin activitats que impliquin tots els nens i nenes de la classe, de manera que en tot moment els infants es mantinguin actius. En aquest sentit és recomanable dividir la classe: mentre un grup colpeja la pilota contra la paret, un altre farà exercicis de córrer o bé pot practicar tàctiques amb la raqueta.

Tu sol, practica l’acció de servei amb mà baixa i observa fins on arriba la pilota, abans de posar-te a córrer per a recollir-la.

Pel teu compte, practica l’acció de servei amb mà baixa i observa fins on arriba la pilota, abans de posar-te a córrer per a recollir-la.

Practica tu sol el llançament de la pilota perquè boti a terra i atrapa-la després del primer rebot.

Practica en solitari el llançament de la pilota perquè boti a terra i atrapa-la després del primer rebot

Estàs llest?

Estàs a punt?

No s’ha de dir als nens que colpegin fort la pilota, ja que és més fàcil perdre el control.

No se’ls ha de dir que colpegin fort la pilota, ja que és més fàcil perdre el control.

En un joc de cooperació els dos jugadors juguen junts per mantenir la pilota en joc.

En un joc de cooperació Ø es juga per mantenir la pilota en joc.

Cas 8

Introducció a les curses d’orientació

Formes genèriques

Habitualment, l’organitzador dibuixa els punts de control de pas

Habitualment, l’organització dibuixa els punts de control de pas

Elements construïts per l’home

Elements construïts per gent.

Petits canvis en la redacció

el participant ha trobat i ha passat per l’element que se li havia marcat.

qui hi participa ha trobat i ha passat per l’element que se li havia marcat.

cada orientador té assignat un temps de sortida i ha de trobar les fites per ordre.

cada participant té assignat un temps de sortida i ha de trobar les fites per ordre.

per als qui s’inicien o practiquen aquest esport de forma esporàdica.

per a qui s’inicia o practica aquest esport de forma esporàdica.

L’orientador, amb el mapa i, sovint, l’ajut de la brúixola, ha de localitzar aquestes fites a partir del moment en què se li dóna la sortida.

Ø Amb el mapa i, sovint, l’ajut de la brúixola, s’han de localitzar aquestes fites a partir del moment en què es dóna la sortida.

En tots els casos, l’orientador ha de fer dues coses quan comença la cursa i surt d’una fita

En tots els casos, Ø s’han de fer dues coses quan es comença la cursa i se surt d’una fita

Al llarg del document es va trobar algun problema de concordança gramatical. Com es veu a continuació, “categoria” és femení, per tant, no pot concordar amb “adult”. De la mateixa manera que “aquelles persones” no pot concordar amb “sols”.

Pel que fa a les categories populars, es diferencia entre la categoria infantil i adult. Es refereix a aquelles persones que volen experimentar l’orientació. Poden anar sols (H o D) o en parelles (X).

Pel que fa a les categories populars, es diferencia entre la categoria infantil i adulta. Es refereix a aquelles persones que volen experimentar l’orientació. Poden anar soles (H o D) o en parelles (X).

Cas 9

Manual d’aprenentatge d’hípica

Forma genèrica persona

tant el genet com la seva muntura romandran atents l’un a l’altre.

tant la persona com la seva muntura romandran atentes l’una a l’altra.

El desdoblament

Per regla general el suport del peu dels estreps ha d’arribar a l’alçada del turmell del genet.

Per regla general el suport del peu dels estreps ha d’arribar a l’alçada del turmell de l’amazona o del genet.

Petits canvis en la redacció

Cada exercici millorarà la descontracció general i mantindrà independents les diferents parts del cos i perfeccionarà la posició del genet.

Cada exercici millorarà la descontracció general, mantindrà independents les diferents parts del cos i en perfeccionarà la posició Ø.

L’execució correcta d’aquests exercicis millorarà tres de les qualitats fonamentals del genet: flexibilitat, fixesa i soltesa.

L’execució correcta d’aquests exercicis millorarà tres qualitats fonamentals Ø: flexibilitat, fixesa i soltesa.

Una vegada muntat

Una vegada s’hagi muntat

Cal estar dret

Cal mantenir l’esquena dreta

Per la seva banda, el genet ha de romandre atent.

Per la seva banda, qui munta ha de romandre alerta.

Cinglar muntat

Cinglar mentre es munta

Problemes i solucions del volum Reglament General de Règim Interior

Formes genèriques (inclosa la paraula persona)

Article 2. El patrimoni socialés un dret comú al qual tenen participació tots els socis en virtut de la seva condició i han de vetllar en tot moment per a la seva conservació i millora.

Article 2. - El patrimoni social és un dret comú al qual té participació tota la massa social en virtut de la seva condició i ha de vetllar en tot moment per a la seva conservació i millora.

Article 10. – Segons determina l’article 23.3 del Text Únic de la Llei de l’esport (Decret Legislatiu 1/2000) tots els socis, usuaris i convidats estan obligats a l’alta federativa,

Article 10. – Segons determina l’article 23.3 del Text Únic de la Llei de l’esport (Decret Legislatiu 1/2000) tota la gent que sigui sòcia, usuària i convidada està obligada a l’alta federativa.

És obligatori acceptar i obeir les indicacions del personal tècnic i resta d’empleats.

És obligatori acceptar i obeir les indicacions del personal tècnic i resta de personal.

El comportament que pertorbi el benestar dels altres, encara que no perjudiqui directament una tercera persona.

El comportament que pertorbi el benestar general, encara que no perjudiqui directament una tercera persona.

Les diferències que sorgeixin entre els socis seran sotmeses a procediment de mediació entre els mateixos socis i pels mateixos interessats.

Les diferències que sorgeixin entre les persones sòcies seran sotmeses a procediment de mediació entre si i per les persones interessades.

Article 5. - D’acord amb l’article 6 dels vigents estatuts del Club, els socis podran ser honoraris, de mèrit, socis numeraris, numeraris cònjuges, juvenils, infantils i transeünts. Es permetrà la doble condició de soci i empleat del Club.

Article 5. D’acord amb l’article 6 dels vigents estatuts del Club, les persones sòcies podran ser honoràries, de mèrit, numeràries, numeràries cònjuges, juvenils, infantils i transeünts. Es permetrà la doble condició de persona sòcia i empleada del Club.

Petits canvis en la redacció

Les citades relacions afectaran també les que tinguin amb possibles convidats, amb el personal i empleats del mateix Club i amb els col·laboradors en les seves diverses activitats.

Les citades relacions afectaran també les que tinguin amb possible gent convidada, amb el personal, empleades i empleats del mateix Club i amb qui col·labori en les seves diverses activitats.

En cas de separació legal de parelles o cònjuges, ambdues parts podran continuar com a socis numeraris de l’entitat, si abona cada part la quota social corresponent com a soci numerari, sense necessitat de satisfer novament la quota d’entrada i mantenint ambdues persones l’antiguitat que tenia el soci numerari inicial.

En cas de separació legal de parelles o cònjuges, ambdues parts podran continuar com a soci o sòcia numerària de l’entitat, si abona cada part la quota social que correspon a tal categoria, sense necessitat de satisfer novament la quota d’entrada i mantenint ambdues persones l’antiguitat que tenia la sòcia o el soci numerari inicial.

Els socis membres del Consell d’Honor que tinguin 75 anys gaudiran de l’exempció de les quotes socials i esportives. També gaudiran d’aquesta exempció els socis que tinguin 50 anys d’antiguitat.

Les sòcies o els socis membres del Consell d’Honor que tinguin 75 anys gaudiran de l’exempció de les quotes socials i esportives. També gaudirà d’aquesta exempció qui tingui 50 anys d’antiguitat.

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult per poder fer ús de les instal·lacions aquàtiques.

Els i les menors de 14 anys han d’anar en companyia d’una persona adulta per poder fer ús de les instal·lacions aquàtiques.

Es prega a tots els usuaris que respectin l’activitat esportiva i oci dels altres.

Es prega que Ø es respecti l’activitat esportiva i oci de la resta.

Article 14. - No és permès l’ús d’aquestes instal·lacions als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.

Article 14. - No és permès l’ús d’aquestes instal·lacions a menors de 14 anys si no van amb una persona adulta que se’n responsabilitzi.

És aconsellable consultar amb el metge la compatibilitat personal amb l’ús de la sauna.

És aconsellable fer una consulta mèdica sobre la compatibilitat personal amb l’ús de la sauna.

No és permès entrar mullat, amb el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la sala s’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.

No és permès entrar mullada o mullat, amb el tors nu, Ø amb roba carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la sala s’ha d’anar Ø amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.

Article 17. - Els socis tindran present que tots i cadascun dels salons i dependències tenen de manera permanent o transitòria una determinada funció, assignable per la Junta Directiva, i, per tant, estan obligats a respectar-la de manera estricta per fer compatible el millor aprofitament comú.

Article 17. - Les sòcies i els socis tindran present que tots i cadascun dels salons i dependències tenen de manera permanent o transitòria una determinada funció, assignable per la Junta Directiva, i, per tant, tenen l’obligació de respectar-la de manera estricta per fer compatible el millor aprofitament comú.

La negativa a presentar el carnet de soci o butlleta de convidat quan l’hi sigui sol·licitada per algun empleat de l’entitat. Aquesta manca de col·laboració comportaria que es prenguessin mesures per tal de comprovar la identitat del soci.

La negativa a presentar el carnet de sòcia o soci o butlleta d’invitació quan l’hi sigui sol·licitada per empleada o empleat de l’entitat. Aquesta manca de col·laboració comportaria que es prenguessin mesures per tal de comprovar-ne la identitat.

La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats que altres socis estiguessin practicant en aquell moment en el recinte de l’entitat.

La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats que Ø s’estiguessin practicant en aquell moment en el recinte de l’entitat.

Quan, en el període de dos anys, el soci hagi comès dues faltes greus de diferent naturalesa.

Quan, en el període de dos anys, Ø s’hagin comès dues faltes greus de diferent naturalesa.

Al llarg del document es van trobar alguns problemes de concordança, de vegades, en redaccions que no tractaven d’éssers humans.

Per exemple, en el cas següent, “intermediari” hauria de concordar en femení ja que es refereix a “l’administració” de la primera línia:

A tal efecte, l’administració de l’entitat gestionarà les altes i baixes federatives davant les administracions, organismes o serveis corresponents, i serà intermediari també entre aquestes entitats...

A tal efecte, l’administració de l’entitat gestionarà les altes i baixes federatives davant les administracions, organismes o serveis corresponents, i serà intermediària també entre aquestes entitats...

En el cas següent passa el mateix entre “persones” i “acompanyats”.

Es recomana que aquelles persones que pateixin alguna afectació cardiovascular, respiratòria o de tipus epilèptic, consultin el seu servei mèdic prèviament a l’inici de l’activitat aquàtica, la qual, de resultar compatible, és aconsellable que la practiquin acompanyats.

Es recomana que aquelles persones que pateixin alguna afectació cardiovascular, respiratòria o de tipus epilèptic, consultin el seu servei mèdic prèviament a l’inici de l’activitat aquàtica, la qual, de resultar compatible, és aconsellable que la practiquin acompanyades.

En el cas tercer cas, l’errada de concordança es dóna entre “prohibit” i “manipulació” de la qual depèn:

No es permetrà fumar d’acord amb la legislació vigent en cada moment. Queda totalment prohibit la manipulació dels aparells d’aire condicionat, vídeo i/o reproducció d’imatge o so

No es permetrà fumar d’acord amb la legislació vigent en cada moment. Queda totalment prohibida la manipulació dels aparells d’aire condicionat, vídeo i/o reproducció d’imatge o so

Això posa de manifest, d’una banda, fins a quin punt tenim ficat al cap el masculí, i, d’altra banda, ens indica que el camí per canviar la redacció és llarg i que quan s’emprengui segur que hi haurà moments on serà difícil tant adonar-se de les construccions que subordinin les dones, com buscar-hi formes alternatives.

Problemes i solucions del volum Reglament d’ús d’una instal·lació esportiva

Formes genèriques

Per utilitzar les pistes cal presentar el carnet d’abonat a la recepció.

Per utilitzar les pistes cal presentar el carnet d’abonament a la recepció.

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

Les i els menors de 14 anys han d’anar amb una persona adulta.

Només s’hi podrà utilitzar, amb permís dels tècnics o socorristes, suros i pull-boys.

Només s’hi podrà utilitzar, amb permís del personal tècnic o socorristes, suros i pull-boys.

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal tècnic o socorristes i anar sempre acompanyat.

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal tècnic o socorristes i anar sempre en companyia.

Respecteu l’espai i el relaxament dels/de les altres usuaris/àries.

Respecteu l’espai i el relaxament de l’altra gent.

Respecteu l’espai i el relaxament dels/de les altres usuaris/àries.

Respecteu l’espai i el relaxament de tothom

Cal que respecteu a cada moment les instruccions dels tècnics encarregats de la sala.

Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.

Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un/a altre/a usuari/ària està esperant.

Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent esperant.

Respecteu els/les altres usuaris/àries.

Respecteu les altres persones.

Petits canvis en la redacció

Els/les usuari/àries han de respectar la modalitat d’accés a la qual estan adscrits.

Les i els usuaris han de respectar la modalitat d’accés a la qual s’han adscrit.

Els/les usuaris/àries han de respectar els/les altres usuaris/àries.

Usuaris i usuàries s’han de respectar entre si.

No està permès entrar-hi amb el tors despullat, vestit de carrer o amb calçat inadequat. S’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.

No està permès entrar-hi amb el tors despullat, amb vestit de carrer o amb calçat inadequat. S’ha de vestir roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.

Els/les usuaris/àries amb programes individuals han de guardar la fitxa, un cop utilitzada, a l’arxivador.

Qui hi practiqui un programa individual ha de guardar la fitxa, un cop utilitzada, a l’arxivador.

Les bicicletes s’adjudicaran als/a les usuaris/àries per rigorós ordre d’arribada.

Les bicicletes s’adjudicaran Ø per rigorós ordre d’arribada.

Els/les abonats/des poden utilitzar la pista quan no hi hagi activitat, prèvia sol·licitud a la recepció.

Ø Es pot utilitzar la pista quan no hi hagi activitat, prèvia sol·licitud a la recepció.

Tots els/les usuaris/àries podran gaudir d’armariets d’ús puntual alguns dotats amb un pany portamonedes retornable, o amb un cadenat que es podrà adquirir a la recepció, per guardar-hi les pertinences.

Ø Es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual alguns dotats amb un pany portamonedes retornable, o amb un cadenat que es podrà adquirir a la recepció, per guardar-hi les a la recepció, per guardar-hi les pertinences.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes". Només utilitzem galetes estadístiques i les necessàries per a una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca